شرلاگ

شرلاگ

من هرچیزی رو که بلدم بهتون یاد میدم و از روزمرگی هام براتون میگم .